Arkitektur stilarter

Begrepet er beslektet og ofte identisk med begrepet stilart som siden det nittende århundre er brukt i de forskjellige teoriene om kunstens utvikling. Figuren viser de viktigste stilepokene for byggverk og deres kjernetid i Europa og Norge. Arkitektur er i utgangspunktet kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk, og ordet kan betegne både prosessen fram til ferdig byggverk, det ferdige byggverket og kunnskapen om bygging.

I tidens løp har begrepet utvidet seg til også å omfatte all utforming av menneskers fysiske miljø, både landskap, byer, interiører . Etter modernismens strenge arkitektur , spesielt med funksjonalismens rettlinjede og stringente formspråk, tok anarkiet til en viss grad tak i arkitekturen etter krigen.

Igjen var det lov å la seg inspirere av tidligere stilarter. Fra pyramider til dagens bygninger med moderne form. Arkitektur frå den same tidsepoken har difor mange gonger dei same grunnleggjande stiltrekka.

Jamvel om vi ofte oppfattar bygningar som typisk. Stilarten er særmerkt av tjukke, massive murar i hoggen stein eller tegl, med halvsirkelforma bogar i dører og vindauge. Arkitekturen fra romansk til klassicisme – Emnet arkitektur er omfattende – Arkitektur og bygningskunst – Arkitekt – form og propertioner. Nærværende har reference til kirke- og bygningsarkitektur – Arkitektur – og byggefaglige udtryk.

Hvilke betegnelser, tidsavgrensninger og trekk man velger i en beskrivelse av vår nære forti vil variere avhengig av innfallsvinkel.

Oppmerksomheten er her først og fremst rettet mot tidstypiske trekk og forskjeller ved byggemåte og utseende i ulike perioder. Stilguiden er blandt andet en hjælp til at forstå den særlige æstetik og de historiske forudsætninger, der har præget din bolig samt byens og landskabets bygningskultur. Stilbegrebet er en fortolkning af fortiden, og det kan altid diskuteres, hvor grænsen går mellem stilarterne, og hvor mange stilarter , . Da man igjen søkte til antikken og det klassiske formspråk var det for å skape . Stilarter i arkitekturen fram til etterkrigstiden – hovedtrekk og eksempler. Denne anvisningen gir en kortfattet innføring i europeisk arkitekturhistorie fra middelalderen og fram til mellom-krigstiden. Vekten er lagt på å vise hvordan de ulike stilartene fikk innpass i norsk arkitektur , . Førsteamanuensis II Max Ingar Mørk.

Architecter til alle Tider de største. Barbarer imod deres Forfædres frembringelser. Maleren og kunstprofessoren J. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Fakultet for ingeniørvitenskap og . BYGGESKIKK, ESTETIKK, ARKITEKTUR ,. Byggeskikk er betegnelsen på hvordan en bygger i et omrâde. Hvilke materialer en bruker hvordan en bearbeidet disse, og i siste instans hvordan en setter de sammenBegrepet byggeskikk brukes av Eilert Sundt tidlig i lSóO-ârene i sin .

Senempire blir brukt om fremheskende stilpreg i senere arkitektur og dekorativ kunst til ca. Periodebegrepet er tett knyttet til. Lærerhåndbok i Kunst og Håndverk 5. I dette lys ses histori- cismen ofte som en romantisk tilbagevenden til noget trygt og gammelkendt. De forskellige stilarter blev tillagt bestemte værdier, og man brugte symboler fra dem for at tillægge en bygning de samme værdier. Vakker bok i tekst og bilder.

Sendes mot forskuddsbetaling. Forhistorisk tidI historisk tid var Norge et økonomisk fattig land. Fordi det krever store ressurser å utvikle en monumental eller representativ byggekunst, var Norge fattig på arkitektur.

Et unntak danner imidlertid gravhaugene, som hadde en blomstringsperiode i jernalderen. I en særstilling står Raknehaugen .