Klimaendringer tørke

Dette kan bety at et sted kan oppleve både tørkeperioder og flomperioder samme år. Sommeren blir tørrere på Østlandet og Sørlandet, med opptil mindre nedbør. Norge er avhengig av elektrisitetsproduksjon fra vannkraft.

Dette er blant de alvorligste følgene av klimaendringer og noe vi forsker massivt på. Likevel vet vi ennå ganske lite om hvor og hvor mye nedbørsmønstrene vil endre seg.

Ser vi på hele kloden under ett, vil nedbøren øke i en varmere . En flom vil ikke ramme like hardt dersom de som bor der er forberedt. Fattige mennesker vil rammes hardest, og gradvise klimaendringer kan for eksempel forverre fattigdom og tilgangen på mat. Hetebølger, flom, tørke , sykloner og skogbranner har allerede vist at bade økosystemer og samfunn er sårbare. Be dei finne ut korleis klimaet endrar seg og særleg sjå etter endringar i isbrear, nedbør, korallrev, tørke og utbreiing av planter og dyr. Be dei bruke Internett for å finne vêrdata gjennom mange år for lokalområdet.

Spør: Kva for endringar vil klimaendringar skape i liva våre? Kvifor trur de at nokon ikkje aksepterer vitskaplege .

Utviklingsland rammes hardest. Mindre utviklede land er mer utsatt for stormer, tørke , hetebølger og flom. Ekstremværet har blitt mer intenst og hyppig på grunn av menneskeskapt, global oppvarming, ifølge rapporten. Land i Afrika er spesielt sårbare for virkningene av klimaendringene , sier Sönke Kreft, . FNs klimapanel mener at klimaendringene kan føre til lavere matproduksjon, utryddelse av arter, tørke og oversvømmelser.

Lengre perioder uten nedbør forplanter seg i vannkretsløpet, og kombinert med høy fordampning kan jorda tørke ut, grunnvannsnivået synke og vannføringen i bekker og elver bli svært liten. Klimatilpasning og reduserte utslipp må gå hånd i hånd for å hindre alvorlig konsekvenser av klimaendringer. Bebodde områder risikerer å bli oversvømt, og verdens matproduksjon kan bli truet hvis temperaturen stiger mer enn grader. Endringene i klimaet forventes å bli kraftigere i løpet av de neste . Tørke – Og mindre nedbør betyr i snitt økt fare for tørke , fastslår Bin Wang ved University of Hawaii, en av forskerne som står bak studien. Forskerne understreker at de snakker om et globalt snitt, og at oppvarmingen fortsatt kan gi økt nedbør på regionalt nivå.

Global oppvarming vil gi mer tørke og flom, stigende havnivå, problemer knyttet til matforsyning, drikkevann, helse og bosetting. Klimaet på jorda bestemmes stort sett av tre faktorer: energitilførselen fra sola, jordens og . På den nordlige halvkule gjelder dette Sentral-Amerika og deler av Nord-Amerika, det nordlige Afrika, Middelhavsområdet, Sør-Europa og Midtøsten. Få uker før klimatoppmøtet i Paris slår Verdensbanken alarm om klimafattigdom i en rapport der den skjeve byrden av klimaendringene fremheves.

Dersom tiltak ikke innføres for å ruste verdens fattige mot ekstremvær, stigende hav og alvorlig tørke , blir FNs mål om å utrydde fattigdom umulig. EKSTREMVÆR: Et delvis uttørket vannmagasin i Zhejiang-provinsen i Kina.

Klimaendringer forverret ekstremvær i fjor. Det fryktes at klimaendringene vil føre til mer tørke i deler av verden. Ti millioner mennesker er rammet av tørke i Etiopia.

Er det klimaendringene i verden vi ser et resultat av, og har vi nordmenn også et ansvar for at det har blitt slik? Vi spurte en som forsker på klima. Intervju med Tore Furevik, Direktør på Bjerknessenteret for klimaforskning ved . Mens vi allerede kan observere noen konsekvenser av menneskeskapte klimaendringer , er de mest alvorlige endringene ennå i vente. Her er noe av det vi kan forvente å se av konsekvenser i Afrika. Flom er det mest utbredte katastrofeværet i Nord-Afrika, den nest vanligste i Øst-, Sør- og Sentral- Afrika.

De viktigste årsakene til klimaendringer er forandringer i innstrålingen av solenergi, mengden av drivhusgasser (se drivhuseffekten) i atmosfæren, partikler og. Klimaforskerne forventer at makstemperaturene vil fortsette å stige de neste tiårene, i takt med utslippene av klimagasser. Mange av landene ved Middelhavet kan bli hardt rammet av klimaendringene , siden langtidsvarselet her er mindre regn i deler av året – i tillegg til høyere . Antall dager med mye nedbør forventes å øke. Tørke kan bli et problem om sommeren på lang sikt.

Det er vanskelig å si noe om klimaendringene vil føre til mer flom og skre da det er. Menneskeskapte klimaendringer kan ha vært en medvirkende årsak til krigen i Syria og flyktningstrømmen ut av landet, ifølge forskere.