Krav til gråvannsanlegg

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Dersom det ikke finnes stedegne løsmasser som er egnet for rensing av gråvann, må gråvannet gjennomgå alternativ rensing i for eksempel et gråvannsanlegg. Med gråvann menes avløpsvann fra dusj, vask og oppvask.

Et gråvannsanlegg forutsetter en separat toalettløsning, f. Den skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tømmeutstyr.

For gråvannsanlegg kan prefabrikkert filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller, der det ikke er mulighet for tømming av slamavskiller. Dette gjelder selvfølgelig også for utslipp av gråvann. Kommunene skal også sette krav til at den som utformer og dimensjonerer gråvannsanlegg må ha nødvendig kompetanse. Må man søke om utslippstillatelse dersom alt avløpet fra hytte skal føres til en tett oppsamlingtank? Da blir det jo ikke utslipp ved . Kommunen har ingen lokal forskrift, og forholder seg derfor til forurensningsforskriften kapittel Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

Som avløpsanlegg for hytter tillates kun bruk av tett tank for klosettavløp og gråvannsanlegg. Gråvannsanlegg med biofilter der det ikke er mulighet for infiltrasjon.

Løsningen er lagt til rette for lokal. Prefabrikkerte gråvannsanlegg med hygenisering og utslippslippsgrøft. Gå til Renseresultater for minirenseanlegg og prefabrikkerte gråvannsanlegg.

I lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv. Ingen kjemikalier tilsettes i prosessen. Haco gråvannsanlegg tilfredsstiller kravene i henhold til VA-miljøblad. Anleggene er driftssikre, robuste og har lavt energiforbruk. Viktig ved valg av Haco gråvannsanlegg.

Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for ansvarlige foretak ved planlegging og gjennomføring av arbeid med avløp spredt bebyggelse (for tiltak regulert av kapittel i forurensingsforskriften): Den omtaler kompetansekrav til prosjekterende og utførende, dokumentasjonskrav, og krav til drift og . Gråvann er en betegnelse på avløpsvann som ikke inneholder toalettavløp. Klargester GW 0gråvannsrenseanlegg er designet for fritidsboliger med opptil 6. Serviceavtale med et årlig kontrollbesøk anbefales der hvor ikke kommunen stiller dette som spesifikt krav , se Drift og serviceavtale. For mer detaljert oversikt over de ulike godkjente renseløsningene og kravene knyttet til å etablere disse, vises. Rer et renseanlegg for gråvann med en rensekapasitet tilpasset hytte (personer).

Anlegget tilfredsstiller EU´s krav til rensing av gråvann. Grunnet en unik patentløsning som forhindrer lukt, kan Ranlegget innstaleres nært hytteveggen eller innendørs.

Jan Arne Sandholtbråten. Den ideelle løsning for rensing av gråvann på hytta. I kombinasjon med biologisk klosett eller vannklosett tilknyttet en tett oppsamlingstank. HACO-produktene tilfredsstiller kommunens krav og . Renser gråvann fra hytte med inntil sengeplasser.

Kommunen vil ut fra en faglig vurdering kunne gi godkjenning til andre gråvannsanlegg som er prosjektert og dimensjonert av personer med nødvendig hydrogeologisk kompetanse. Fritidshus med ”høy standard”. Siden gråvannsanlegg er bygget på denne måten er dette en svært fleksibel løsning. Du kan plassere slamavskilleren der det er lett for kommunen å slamtømme og gjemme unna prosesstanken hvor du ønsker på tomten.

Vi har løsninger for alle krav. Lokal utslippsforskrift. Søknadsskjemaer finner du på kommunens internettsider , under ”skjema”. Hva må jeg gjøre før jeg søker?

Sette deg inn i gjeldende . I denne artikkelen presenteres en oppda- tert oversikt over kostnader for ulike typer av mindre avløpsrenseanlegg. Kost- nadene inkluderer både investerings- og driftskostnader og er vist som årskostna- der for ett og to hus, hvilket forenkler sammenligning mellom anlegg. Kostna- dene varierer imidlertid på .