Polare stoffer likt løser likt

Hensikten med dette forsøket, er å observere polare og upolare bindinger mellom ulike stoffer (molekyler) for å få en større forståelse av hvordan dipole stoffer reagerer. Stemmer det i praksis at “ likt løser likt ”? Elektronparbindinger er ofte bindinger mellom ikke-metallatomer. Likt løser likt kjemienstemmer.

Ordet løsemiddel brukes vanligvis om en væske som løser et annet stoff – enten dette stoffet er i væskeform, i gassform eller som fast stoff.

Et lite spørsmål angående likt løser likt -regelen. Jeg forstår at upolare stoffer vil løses opp i andre upolare stoffer , mens polare stoffer vil løses opp i andre stoffer som er dipoler eller har polare grupper i molekylene. Når det gjelder de polare molekylene ser jeg for meg at når stoffene med dipoler blandes, . Skole og leksehjelp: Hei!

Holder på en rapport og lurer på om hvorfor vi kan betrakte ioneforbindelser som polare stoffer ? Hadde også vært fint om noen kunne ha forklart om hvorfor i noen av rørene blir plasten farget, hvor er det fargen kommer fra når jeg . HVorfor er ikke svovel løselig i vann?

Naturvitenskap – Diskusjon. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bufret Lignende 1. Vi demonstrerer prisippet om at likt løser likt ved å prøve ut både polart og upolart stoff i ulike løsemidler. Også vannets polare egenskaper og hydrogenbinding blir demonstrert og diskutert.

Vi ser hvordan upolare jodmolekyler løser seg best i upolare løsemidler (heksan og karbontetraklorid) . Valg av løsemiddel avhenger av hva som skal løses. Hovedregelen er at likt løser likt dvs polare stoffer løses i polare væsker som vann mens upolare stoffer løses i upolare løsemidler som vanligvis er en organisk forbindelse som etanol eller eter. Antall løsemidler i praktisk bruk beløper seg til flere hundre. Hei, Jeg skjønner at likt løser likt vil si at polare løsemidler kan løse polare stoffer , og at upolare løsemidler løser upolare stoffer. Men hva er det som gjør at polare blir løst av polare og upolare blir løst av upolare?

Ioneforbindeelse og løselighet for salter i vann – Kjemi. Flere resultater fra skolediskusjon. Polar og upolar – hjelp!

For en stund tilbake gjorde vi et forsøk i kjemiklassen hvor vi satte påstanden likt løser likt ut i praksis. Ved å blande en rekke stoffer med hverandre skulle vi fastslå hvorvidt stoffene var polare eller upolare. Vi skulle blande fire stoffer : kaliumjodi soyaolje, kobber(II)sulfat-pentahydrat og jod med vann og .

I dette forsøket brukes løsemidlene vann og heksan til å undersøke om regelen likt løser likt stemmer i praksis, og lære hvordan vi kan bruke regelen til å fastslå om et stoff er polart eller upolart. Link til forsøket finnes her. Teori og problemstilling. Grunnen er at når vi løser salt i vann, blir de negative ionene tiltrukket av den positive polen på vannmolekylet, mens de positive ionene blir tiltrukket av den.

I dette tilfellet kan vi si: Et polart stoff kan løse et polart stoff , men et ikke- polart stoff ikke kan løse et polart stoff. Olje pluss vann, går ikke an, vann pluss . Heksan i en dråpeteller. Tillaging av molare løsninger ().

Kjemisk reaksjon og netto ionelikning. Bestemmelse av løsningsentalpien for et stoff (). Titrering av sterk syre med sterk base () Du må også kunne forklare titrering av svak syre med sterk . H2O består av små, polare molekyler, og er derfor et glimrende løsemiddel for andre stoffer som består av små, polare forbindelser. Kanskje er ikke det noen superpresis vitenskapelig forklaring, men det gir ihvertfall et inntrykk. Slike stoffer løses i stoffer av andre, lange kjeder.

Gi en forklaring på hvorfor regelen om at likt løser likt vanligvis gir riktig svar på hvorvidt et stoff er løselig i ett annet? I hvilke av følgende situasjoner ville du forvente løsning (alle løsemidler er i væskeform). H2O i H2SO- H2SOi C6H(= benzen) – SiOi H2O – Pb i Fe.

Svar: – At polare stoffer løses i upolare løsemidler . Reglen i kjemien er at likt løser likt , det vil si at polare løsemidler løser polare stoffer. Vann er et polart stoff fordi oksygen har en høyere elektronegativ ladning enn hydrogen. Dette gjør at vann er et bra . I kjemien gjelder hovedregelen likt løser likt -prinsippet. Gi eksempler på polare og upolare løsemidler.

Forklar hvordan ulike typer fuktighetskrem virker. Hva mener vi med overflateaktive stoffer i såpe og . Vannmolekylet er en dipol – polart stoff. Olivenolje, stearin og bensin . Upolare stoffer kan dessuten ikke danne hydrogenbindinger.

Hvis et stoff er vannløselig kalles det for polart stoff. Og hvis det er fettløselig er det et upolart stoff. En regel sier at likt løser likt.

De fleste organiske stoffer løser seg derfor dårlig i vann. De må i stedet løses i organiske løsningsmidler som også består av upolare molekyler. Eksempler som er kjente.