Takvindu søknadspliktig

Jeg skal sette inn stk Veluxvinduer i taket. Endringen vil knapt bli synlig for noen, da jeg bor på landet, og de få naboene jeg har kan vel såvidt jeg kan skjønne ikke se endringen i det hele tatt. Jeg er egentlig klar til å sende en søknad etter §20-( søknad uten ansvarsrett), men så både ser jeg og hører . Om du skal skifte ut eksisterende takvindu med nytt trenger man ikke søke.

Skal du sette inn nytt takvindu krever det en forenklet byggesøknad til kommunen du bor i. Dette da innsetting av takvindu er å regne som en fasadeendring.

Send inn søknad på nett, hører du ingenting på uker er søknaden . Takvindu er fasadendring. Før du eventuelt går i gang, er det også verdt å merke seg at det å sette inn takvinduer er å regne som fasadeendring, og dette er søknadspliktig i de aller fleste kommuner på lik linje med å sette inn en ark eller å heve taket. Skulle du ønske takvinduene kunne gjøre. I utgangspunktet kan du både skifte ytterkledning, sette inn et ekstra vindu eller male huset i en helt spesiell farge uten at du må søke kommunen. Det er bare dersom planbestemmelsene er eksplisitte på at fasadeendringer krever søknad , at du må sette deg ned foran pc-en.

Men generelt skal det veldig . I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Blant reglene som trer i kraft denne datoen er § 20- som åpner for å unnta en rekke nye tiltak fra søknadsplikt.

Sjekk hva du ikke trenger å søke om å bygge nå – og hva blir lov å bygge uten søknad fra 1. Du kan også sette inn takvindu så lenge det ikke endrer fasadens karakter. Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Husk imidlertid at det å ta i bruk et uinnredet loft til beboelse er søknadspliktig. Det kan også tenkes at innsetting av takvindu vil bryte så mye med byggets utseende og karakter at det bør søkes om tillatelse.

Eksempelvis skal det normalt mindre til for å bryte med byggets utseende og karakter når man ønsker å . INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER. Eksempler: …fra… …til… Innsetting av et nytt vindu av samme type i enebolig, vil i de fleste tilfeller ikke være søknadspliktig. Forutsetningen er at bygningens karakter ikke endres. Her er vinduet identisk med de øvrige vinduene i fasaden.

Utskifting av eksisterende vinduer og dører med samme type og størrelse er ikke søknadspliktig. Jeg innser at jeg må utbedre dette slik at det tilfredstiller forsrifter om brannsikkerhet og får rømningsvei, men kan de gi meg bot, avslag på søknad , rett å slett nekte å godta dette siden det ser ut som søknad ikke ble sendt i utgangspunktet? For områder regulert til bevaring av bygninger er som hovedregel alle fasadeendringer søknadspliktige.

Gjenstående originale fasadeelementer ( vindu , dører m.m) må ikke skiftes uten at dette er godkjent av kommunen. En fasadeendring er en endring av yttervegg eller tak. Det kan være å bytte et vindu , sette inn en dør, eller innglasse balkongen.

Noen fasadeendringer må alltid søkes om, mens andre ikke krever søknad.

Det kan ofte være vanskelig å vurdere dette på egen hån og mange tar derfor kontakt med etaten. Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse er unntatt søknadsplikt. Så lenge bygningens arkitektur ikke endres kan tiltakshaver sette inn nytt vindu eller ny dør.

Oppussing og vanlig vedlikehold av fasade er også unntatt fra søknadsplikten. Dette alltid vil være et vurderingsspørsmål i hver enkelt sak Om en fasadeendring er søknadspliktig eller ikke, er dermed avhengig av en vurdering. Når er det egentlig nødvendig å søke om å skifte vinduer?

I følge Direktoratet for byggteknikk er det normalt ikke søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven. På nettsiden vises det til følgende hovedregel for når et vindu må godkjennes:. Du trenger som regel ikke sende byggesøknad dersom.

Vi kan også se til Plan-og bygningslovens §20-3.